Pick

logo-mini

em

Guess who will win this match for a chance to win an iPhone15!

Stadium Name

9/15/2023 @ 8:15 AM

logo-fc

Arsenal

VS
logo-fc

Manchester City

Lựa chọn của bạn đã được gửi! Chúc bạn may mắn với lựa chọn của mình!

Kết quả sẽ được hiển thị vào ngày 16/09.

Mechanics
Poll Result
logo-fc

Arsenal

15% Picked

Win

VS
logo-fc

Manchester City

85% Picked

Lose

Claim